Rådgivningstjänster

DSC_4938

Vi erbjuder personlig ekonomisk rådgivningen antingen på vårt kontor i Karis eller online via Teams, Zoom eller Skype. Vi är helt oberoende från finansbranschens aktörer!

Typiska kunduppdrag

 • Genomgång av den egna ekonomiska situationen, analys och utveckling, konkurrensutsättning
 • Genomgång av placeringsportföljen och tips för att utveckla den
 • Byggande av aktieportfölj och hittande av tyngdpunkter (på ett allmänt plan)
 • Inledande av placerande, skapande av förmögenhet, skapande av placeringsplan
 • Placeringscoaching
 • Utveckling av kunnandet i specifika frågor, t.ex. hur nyckeltal fungerar, hur ETF och indexfonder fungerar, hur jämföra fonder
 • Ifyllande av skattedeklaration och skatteplanering (närmast kapitalbeskattningen)
 • Finansieringsupplägg, konkurrensutsättning av lån, hur bedöma vad ett rimligt bostadslån kunde se ut
 • Små och medelstora företags olika utvecklingsprojekt

Vår rådgivning erbjuds ledigt på både svenska och finska, men vi är verksamma enbart i Finland samt på Åland. Vi erbjuder inte placeringsrådgivning och vi ger inte heller rekommendationer om enskilda placeringsobjekt. Den typens verksamhet kräver lov av myndighet och vi har beslutat att inte ansöka om det lovet. Ifall ärendet gäller ekonomiskt trångmål eller skuldsanering rekommenderar vi att vända sig till rättshjälpsbyråernas skuldrådgivning. Vi fokuserar främst på olika sätt att utveckla den egna ekonomin.

Typiska kunder

Mycket av vår rådgivning handlar om att identifiera möjligheter. Tänk dig en landskapsarkitekt som planerar hur en gård kunde se ut. Förändringen kan vara helt otrolig, men en sakkunnig ser vad gården kan erbjuda och vilka möjligheter där finns med andra ögon. Likadant är det inom ekonomi. Vi identifierar möjligheter och skapar en plan utgående från kundens värderingar och målsättningar.

Våra kunder är i huvudsak helt vanliga familjer och privatpersoner. Man anlitar oss eftersom vi är neutrala och säljer inga produkter. Många söker helt enkelt idéer och tips för långsiktigt skapande av förmögenhet (finskans vaurastuminen).

Visst har vi också en del förmögna kunder som vi hjälper att skapa sin placeringsplan och att hålla sig till den. Diskussionerna handlar då väldigt ofta om riskhantering, beskattningen, produktegenskaper, marknadsläget mm.

En del kunder söker svar och lösningar på konkreta frågor, medan andra träffar vi flera gånger i året via ett fortlöpande samarbete.  Hos oss är det kundens verkliga behov som driver rådgivningen. Inget ärende är för litet helt enkelt.

För de flesta fungerar vi som en sparrare eller ett bollplank inom ekonomi, spara och placera, kunden fattar alltid själv besluten.

Typisk nytta av vår rådgivning

 • Genuint oberoende rådgivning, ingen produkt- eller tjänsteförsäljning
 • Mindre kostnader inom placera och finansiering
 • Via skatteplanering skjuts skatterna på framtiden, eller avlägsnas helt
 • En tydlig plan för byggande av förmögenhet
 • Mera systematik i aktieplacerandet
 • Identifiering av goda produkter och kunskapen att känna igen problematiska placeringsobjekt

Via vår rådgivning strävar vi efter att skapa ett ansenligt mervärde för våra kunder. Eftersom vi inte säljer eller förmedlar varken produkter eller tjänster kan vi utnyttja hela den använda tiden till kundens verkliga behov.

Det behöver knappast nämnas att vi har en total tystnadsplikt. Diskussionerna är helt konfidentiella, vilket våra kunder uppskattar högt. Vår expert Svenne Holmström är ett proffs inom placerings- och finansieringsbranschen med över 20 års erfarenhet. Kundnöjdheten har alltid varit på toppnivå både i hans tidigare bankliv, som nu i den oberoende rådgivningen och på våra kurser.

Pris

I enlighet med vårt kundlöfte erbjuder vi högklassig oberoende rådgivning och utbildning till vettigt pris.

Fast pris för rådgivning, 120€ inkl. 24% moms, innehåller ca 1,5 h genomgång.

Ifall behovet är kortare, som att fylla i skattedeklarationen eller motsvarande kortare ärenden erbjuder vi också rådgivning på timdebitering, 70€/h + 24% moms. Minimidebitering 0,5h. Genomgång av placeringsportföljen är alltid 120€ inkl 24% moms.

Boka tid svenne ( a ) ghostinvestor.fi eller 044-766 9568

Uppgörande av köpebrev

Då du säljer din lägenhet eller fastighet, men har redan själv hittat en köpare, kan du anlita oss att uppgöra köpebrevet. Speciellt vid köp av fastighet finns det en hel del aspekter att beakta i köpebrevet, varför det oftast är i både säljarens och köparens fördel att anlita en sakkunnig att skriva köpebrevet. Vi varken förmedlar eller värderar lägenheter och fastigheter och vi förmedlar inte heller hyresobjekt.

Pris

 • Uppgörande av köpebrev för fastighet, 400€ inkl moms (24%)
 • Uppgörande av köpebrev för lägenhet, 300€ inkl moms (24%)
 • Uppgörande av hyresavtal för lägenhet, 200€ inkl. moms (24%)
laptop-ga43998b7f_1920

För uppdraget nödvändiga handlingar (t.ex. disponentintyg, gravationsbevis, lagfartsbevis, karta, fastighetsregisterutdrag, utdrag ur plan mm) debiteras dessutom enligt faktiska kostnader som uppstår på andra instanser. Dessa meddelas på förhand, inga överraskande utgifter uppstår.

För övrigt utredningsarbete debiteras 70€/h + moms (24%).

Köpvittne

purchase-g852da104a_1920

Då en fastighet byter ägare skall ett köpvittne bevittna köpet utom då affären sker elektroniskt. Köpvittnet kontrollerar parternas identitet, att köpebrevet fyller kraven som nämns i Jordabalk 2 kapitlet, första momentet samt att parterna eller deras ombud samtidigt är närvarande i köpet. Efter köpet anmäler köpvittnet affären till kommunen och lantmäteribyrån och kan om köparen så vill starta lagfartsansökan. Då du behöver ett köpvittne kan du kontakta Sven-Eric Holmström 044-766 9568 eller svenne ( a ) ghostinvestor.fi

Köpvittnets arvode är en tariff fastställd av Jord- och Skogsbruksministeriet och är för tillfället 120€ (inkl moms 0%). Köpvittnet är berättigat att debitera reseersättning till och från köpvittnestillfället, men Holmström köpvittnar utan särskild reseersättning i hela Raseborg (bör vara god bilväg ända fram).

Ghost Investor erbjuder nätkurser, webinarer och övriga utbildningar inom spara, placera och vardagsekonomi. Ghost Investor är en del av Holmström Group Ab.

044 7669568 | svenne ( a ) ghostinvestor.fi

https://ghostinvestor.fi/wp-content/uploads/2021/03/cropped-Ghost-Investor-logo.png
STANDING_BLACK_1080x952