Leveransvillkor

Holmström Group Ab:s allmänna leveransvillkor

Dessa avtalsvillkor gäller från och med 23.11.2023 och avser Holmström Group samt Ghost Investor. För befintliga kunders del träder dessa villkor omedelbart i kraft.

Tjänsteleverantör

Holmström Group Ab
FO-nummer 2874199-4
Postadress: Köpmansgatan 11, 10300 Karis

Holmström Groups bifirmor är Ghost Investor, Holmström Education & Caoching och Holmström Consulting.

Leveransvillkoren avser tjänsterna på följande webbsidor: www.ghostinvestor.fi

Allmänt

Holmström Group Av efterföljer de finska lagar och förordningar som gäller näthandel och konsumenthandel. De här avtalsvillkoren tillämpas på avtal och handel mellan mellan konsument, företag eller samfund (senare ”kund”) och Holmström Group Ab (senare ”företag”). Företaget säljer digitala produkter som bolaget själv producerar såsom webinarer och nätkurser. Betalningstrafiken sker via Paytrail Oyj. Fakturering är även möjlig t.ex. gällande personlig ekonomisk rådgivning eller då parterna därom så överenskommer.

Avtalets ikraftträdande, beställande av en utbildning

Nätkurser köps och anmälning till webinar eller fysiska kurser sker via www.ghostinvestor.fi . Ett avtal träder i kraft då kunden betalar kundvagnens innehåll och godkänner beställnings- och leveransvillkoren, produkternas pris samt möjliga därtill hörande leveransavgifter. Kunden är inte skyldig att köpa andra produkter eller tjänster och binder sig heller inte till månatliga betalningar eller inköp.

Tjänsterna är personliga

Webinarer, webinarieinspelningars tittarrättigheter, nätkurser och fysiska kurser är personliga. Kurserna, deras innehåll eller användarkoder till kurserna får inte delas med tredje part. Holmström Group Oy äger kursmaterialens samtliga rättigheter. Ifall köparen är en juridisk person eller en organisation har enbart en fysisk person antingen i arbetsförhållande inom organisationen eller som dess styrelsemedlem rätt till kursen.

Leveransvillkor för tjänst

Tjänsten levereras i enlighet med avtalsvillkoren enligt den tidtabell som uppges i beställningsbekräftelsen.

  • Nätkurser: I samband med köp.
  • Webinarer och fysiska skolningar: I enlighet med tidtabellen i marknadsföringsmaterialet
  • Personlig rådgivning: I enlighet med den tidtabell kunden och företaget skilt överenskommer

Pris

Priserna på produkterna och tjänsterna kan variera och ändras. Kunder som anslutit sig till företagets e-postlista kan beviljas extra rabatter eller rabattkuponger. Det pris som uppges i nätbutiken är det pris kunden betalar utom då kunden har eventuella i kraft varande rabattkuponger. Olika kampanjer och rabatter är i kraft enbart under en begränsad tid och rabatter beviljas inte i efterhand. Samtliga priser innehåller moms 24%.

Betalande

Produkterna och tjänsterna betalas via Paytrail. Kunden kan också betala tjänsten via skild faktura, främst då det gäller personlig rådgivning och motsvarande anpassade tjänster. Kunden är skyldig att betala fakturan i sin helhet såvida kunden inte utnyttjar sin ångerrätt som stadgas i konsumentskyddslagen. I regel har kunden 14 dagars betalningstid netto.

Ifall betalningen inte ankommer inom utsatt betalningstid har företaget rätt att tillägga dröjsmålsränta enligt räntelagen, påminnelseavgift samt avbryta tjänsten tills fakturan är erlagd i sin helhet. Ifall fakturan inte betalas inom två månader från den ursprungliga förfallodagen har företaget rätt att radera kundens nyttjanderätt till tjänsten helt och hållet samt hindra köp i fortsättningen.

Erbjudare av betalningstjänst

Som betalningsförmedlare fungerar Paytrail (FO-nr: 2122839-7) i samråd med finländska banker och kreditbolag. Paytrail syns som betalningsmottagare på kontoutdraget eller på kreditbolagets faktura. Paytrail förmedlar betalningen till tjänsteleverantören. Paytrail Oyj har verksamhetslicens som betalningsförmedlare.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
www.paytrail.com 

Ändrande av avtalsvillkoren

Bolaget reserverar sig rätten att ändra avtalsvillkor och priser. Förändringarna beror i regel på förändringar i lagstiftning. Kunden är skyldig att granska avtalsvillkorens innehåll med jämna mellanrum och besluta om hen ämnar följa de nya villkoren. Ifall kunden inte vill följa de uppdaterade villkoren eller senare uppdaterade avtalsvillkor bör kunden omedelbart upphöra att använda våra hemsidor och tjänster.

Kundfeedback och reklamationer

Kunden har rätt att i enlighet med konsumentskyddslagen annullera en affär. Kunden har dock inte rätt att annulera köp av en digital produkt efter att företaget inlett leveransen av den digitala produkten i fråga.

Då ärendet gäller webinarer och fysiska utbildningstillfällen har kunden 14 dagars ångerrätt från betalningstillfället, dock högst fram till den tidpunkt då det är 14 dygn eller kortare kvar till själva utbildningstillfället. Om köpet sker högst 14 dagar från det att tillfället börjar har kunden ingen ångerrätt. Läs mera nedan:

https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/verkkokauppa-posti-ja-puhelinmyynti-etamyynti/peruutusoikeus-etamyynnissa/

Då en betalning returneras sköts det via den ursprungliga betalningsmetoden (dvs inte som girering). Reklamationen bör levereras utan dröjsmål till svenne ( a ) ghostinvestor.fi

Kundreklamationer skall sändas till företaget utan dröjsmål, dock högst 14 dagar från betalningstillfället. Företaget behandlar reklamationen inom en vecka från att den anländer till företaget.

Ansvarsklausul

Samtliga nätkurser, webinarer och fysiska kurser (senare ”utbildningar”) har tillverkats av Holmström Group Oy. Presentatören eller personer i hens närkrets kan äga av de i presentationen nämnda bolagen, vilket åhöraren bör beakta.

Informationen i utbildningarna är samlade från källor som enligt Holmström Group Oy anser tillförlitliga. Marknaden är hela tiden föremål för förändring, varför informationen i utbildningarna kan lätt föråldras. Holmström Group Oy ansvarar inte för eventuell felaktig eller vilseledande information samt övriga brister i utbildningarna.

De exempel och förfaringssätt som nämns eller som det hänvisas till är enbart exempel och kan inte ses som placeringsrådgivning, eller individuell rådgivning på något sätt. Man varken ska eller kan inte fatta placeringsbeslut på basen av den allmänna information som presenteras. Börskurser kan stiga eller sjunka vilket placeraren bör beakta från sina egna utgångspunkter. Beskattningsförfaranden och regler kan också ändra på för placeraren överraskande sätt. Holmström Group Oy ansvarar inte för placeringsbeslut som gjorts eller inte gjorts på basen av den information som finns i presentationen. Ansvar för de egna placeringsbesluten är alltid helt och hållet på placeraren själv.

Lag som tillämpas och rättsinstans

I avtalet tillämpas Finsk Lag. Kunden har rätt att föra ärendet till konsumentklagonämnden för behandling. I sista hand avgörs ärendet i Västra Nylands Tingsrätt.

Kontaktuppgifter

Sven-Eric Holmström, verkställande direktör
044-7669568
svenne ( a ) ghostinvestor.fi

 

Ghost Investor erbjuder nätkurser, webinarer och övriga utbildningar inom spara, placera och vardagsekonomi. Ghost Investor är en del av Holmström Group Ab.

044 7669568 | svenne ( a ) ghostinvestor.fi

https://ghostinvestor.fi/wp-content/uploads/2021/03/cropped-Ghost-Investor-logo.png
STANDING_BLACK_1080x952